کاهش 8 ساعت کار زنان

خورنا: اين روزها بازار خبرسازي در حوزه زنان شاغل داغ است. مرخصي زايمان در روزهاي پاياني دولت احمدي‌نژاد، با مصوبه مجلس از 6 ماه به 9 ماه افزايش يافته بودكه با روي كار آمدن دولت روحاني، با دستور اسحاق جهانگيري اجراي اين مصوبه البته به همراه كلي مصوبه ديگر متوقف شد. بماند كه چقدر حاشيه پيرامون اين…