کاهش کسر خدمت با سابقه بسیج

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تامین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هیچ‌گونه افزایش مدت خدمت سربازی را نخواهیم داشت. سردار موسی کمالی با بیان اینکه برابر بند الف ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی ،مجلس شورای اسلامی مدت خدمت سربازی را 24 ماه تعیین نموده، ولی به ستاد کل نیروهای مسلح این اختیار داده شده که…