کاهش زمان کار زنان

37
خورنا: اين روزها بازار خبرسازي در حوزه زنان شاغل داغ است. مرخصي زايمان در روزهاي پاياني دولت احمدي‌نژاد، با مصوبه مجلس از 6 ماه به 9 ماه افزايش يافته بودكه با روي كار آمدن دولت روحاني، با…