کاهش زمان کاری زنان شاغل

37
خورنا: استماع برنامه های معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار خواهد گرفت. به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس…