کاهش زمان کاری زنان شاغل

خورنا: استماع برنامه های معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار خواهد گرفت. به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در هفته آینده بررسی های خود را پیرامون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و طرح جامع اداره صدا و…