کاهش آسیب های اجتماعی

استاندار خوزستان:

خورنا – استاندار خوزستان با تاکید بر اجرای برنامه هایی برای کاهش آسیب های اجتماعی گفت:برخی آسیب های اجتماعی در این استان، نتیجه طرح های ملی است که در گذشته در این استان اجرا شده است. غلامرضا شریعتی شامگاه…