کاندیدای احراض صلاحیت شده اندیمشک،

Shahrestan-Andimeshk_4745

عدم احراض صلاحیت قلاوند و ماکنالی، بازگشت حسنوند...!

خورنا – پس از اعلام نظرات هیئت های نظارت شهرستان های مختلف، و برسی نهایی صلاحیت های دواطلبین این عرصه در هیئت نظارت خوزستان،…