کاندیداتوری محمدجواد ظریف

خورنا: سال قبل این موقع در اصفهان بود و به ذهنش هم نمی رسید که چند ماه بعد آن قدر سرش شلوغ باشد که به بسیاری از کارهای دوران فراغتش نرسد. ظریف سال قبل این موقع در حال نوشتن کتاب «شرایط جهان درحال گذار» با یکی از همکارانش در وزارت خارجه بود، امسال اما ظاهرا خودش هم در حال عبور…