کاریابی

خورنا: دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی به عنوان بنگاه های جستجوگر شغل در کشورهای مختلف و ایران فعالیت دارند و از طریق اقدامی که برای جستجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنایی آنها با کارفرمایان انجام می دهند، حق الزحمه دریافت می کنند. در ایران سالیان متمادی از تشکیل و آغاز به کار…