کارگروه مدیریت بحران

کشاورزی

کارگروه مدیریت بحران مطرح می کند

خورنا/ سید فاضل شرفی امروز  در اهواز با اشاره به کارگروه مدیریت بحران در خصوص تخصیص آب کشت پاییزه اظهار کرد: در حالی که…