کارگروه تخصصی امور اقتصادی در مرکز امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان خوزستان