کارگروه تخصصی امور اقتصادی در مرکز امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان خوزستان

خورنا: معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان باید در تمامی بخش ها به خودکفایی برسد گفت: با تدوین برنامه توسعه اقتصادی استان با رویکرد راهبردی خوزستان به تمامی اهداف خود در بخش های اقتصادی می رسد. ˈامید حاجتیˈ روزیکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی در مرکز امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان خوزستان افزود:…