کارگروه تخصصی امور اقتصادی در مرکز امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان خوزستان

37
خورنا: معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان باید در تمامی بخش ها به خودکفایی برسد گفت: با تدوین برنامه توسعه اقتصادی استان با رویکرد راهبردی خوزستان به تمامی اهداف خود در بخش های اقتصادی…