کارگروه تخصصی اجتماعی اندیمشک

خورنا : کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی در سالن جلسات فرمانداری به ریاست معاون فرماندار برگزار شد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری معاون فرماندار در این جلسه در خصوص سه موضوع مهم گسترش فرهنگ قرآنی در بین جوانان،آموزش حقوق شهروندی و احترام متقابل و همچنین انضباط و قانون گرایی به بیان مطالبی پرداخـت. امیر حمزه بزرگی افزود:انضباط و قانون گرایی حرکت…