کارگروه تحلیل شبکه های اجتماعی

12
خورنا – عادل نوروزیان مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان در نخستین نشست کارگروه تحلیل شبکه های اجتماعی در سال ۹۵ در محل سازمان بسیج رسانه استان خوزستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه…