کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خوزستان

خورنا: معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان سطح رفاه اجتماعي در برخي مناطق استان را بسيار پايين ذکر کرد و از همكاري نامناسب بانك ها در پرداخت تسهيلات از طریق منابع داخلي و صندوق توسعه ملي نیز انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تصریح کرد: برای پنجمين بار است…