کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان

خورنا: کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان از وزیر کار خواستند تا با ورود به جریان مشکلات این کارخانه جلوی تضییع حقوق 400 کارگر رسمی و قراردادی این کارخانه را بگیرد. به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، 400 کارگر رسمی و قراردادی کارخانه لوله‌سازی خوزستان یکی از کارخانه‌های بزرگ تامین کننده لوله کشور‌ می‌گویند بیش از پنج سال…