کارگران جهاد نصر خوزستان

37
خورنا: کارگران جهاد نصر خوزستان خواستار حقوق‌های معوقه‌شان هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، قشر کارگر در جامعه از دیرباز مورد فراز و نشیب‌های مختلف وابسته به جریانات اقتصادی قرار گرفته و همواره آسیب‌پذیرتر از سایر بخش‌های…