کارگاه بهداشتی

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان اندیمشک واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی بیشترپرستاران و کادر درمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از نیدل استیک شدن و اقدامات لازم نمود . دراین دوره آموزشی سرکار خانم صغری پاپی کارشناس کنترل عفونت به صورت تئوری آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه…