کارخانه سیمان، بیمارستان الوار، کارخانه استیل الوند