کارخانه خمیر مایه خوزستان

۱

گزارش اختصصاصی خورنا از مشکلات اولین کاخانه خمیر مایه بخش خصوصی کشور

خورنا – به گزارش خبرگزاری خورنا از دزفول، شرکت خمیر مایه خوزستان در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ فعالیت تولیدی خود را در شهرستان دزفول…