کاربرد لیزر

سمینار آشنایی با کاربرد لیزر در پژوهش سرای فرهیختگان دزفول برگزار گردید . به گزارش خورنا و به نقل از روناش ، صبح چهارشنبه اوّل بهمن ماه ۱۳۹۳ به ابتکار انجمن فیزیک پژوهش سرای فرهیختگان دزفول سمیناری برگزار گردید . در این سمینار تعدادی از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و تعدادی از دبیران فیزیک حضور…