کادر فنی تیم فوتبال نفتون مسجد سلیمان

خورنا – فیروز بیگلری / از سوی مسئولین باشگاه نفتون مسجد سلیمان کادر فنی تیم فوتبال نفتون مسجد سلیمان مشخص شدند. بر این اساس، فرزاد بهزادی از مربیان با دانش…