ژنو 3

37
خورنا: روز از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 دروین، امروز چهارشنبه با گفتگوهای درون گروهی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان آغاز شد. به گزارش «انتخاب»، در روز دوم مذاکرات، ایران و گروه…