چوگنه از پس مصاحبه کاری بر بیاییم

خورنا: به گزارش تراز برای انتخاب کارمند، شرکت‌های مختلف روش‌های مختلفی را برای پذیرش انتخاب می‌کنند. گروهی از شرکت‌ها، تنها از مصاحبه‌ استفاده می‌کنند اما گروهی دیگر در مرحله اول با آزمون، گزینش انجام داده و انتخاب نهایی را با مصاحبه انجام می‌دهند، اما امری که مشخص است این است که امروزه مصاحبه‌ها بخش اصلی پذیرش…