چه شهرهایی ساعت آفتابی دارند

خورنا – بزرگترین ساعت آفتابی ایران در بندرماهشهر توسط شهرداری احداث شد. به گزارش خورنا، شهرداری بندرماهشهر در اقدامی شایسته تقدیر، بزرگترین ساعت آفتابی ایران را در میدان ۹ دی نرسیده به پل معلم احداث کرد.