چهارم خرداد روز دزفول

37
خورنا: ویژه برنامه های چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری – روز دزفول تشریح شد. دبیر ستاد چهارم خرداد دزفول روز شنبه گفت: به مناسبت گرامیداشت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری…