چرا مردم ایذه در کنار این همه آب تشنه اند؟/هنوز با کوزه آب ایذه تامین میشود