پیوند کبد

37
خورنا: دكتر امين بحريني  اظهار كرد: تعداد افرادي كه در خوزستان نياز به پيوند كبد دارند، كم نيست؛ حدود 40 نفر از استان خوزستان در ليست شيراز ثبت شده و نام 20 تا 30 بيمار در ليست…