پینگ پنگ ماهشهر

خورنا: کاظمی نژاد: تهذیبی هدیه ارزشمندی از سوی گرشاسبی به ورزش ماهشهر است. وحید کاظمی نژاد دبیر هیئت ورزش های همگانی ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: هیئت ورزش های همگانی ماهشهر در سال 91 با توجه به حمایت های مسئولین منطقه ماهشهر و همچنین حمید سالمی پیشکسوت ورزش خوزستان و رئیس…