پیمان ادیبی

خورنا: برخی معتقدند ریاست پیمان ادیبی، بر اداره ورزش و جوانان آبادان، دستپخت سازمان منطقه آزاد اروند است. این دسته انتصاب این جوان نورس را اولین اعمال حاکمیت اداری سازمان پس از اعلام الحاق آبادان و خرمشهر می دانند. زیرا زین پس مدیران ادارات شهری با نظر سازمان منطقه آزاد انتخاب می شوند و سازمان با انتصاب مدیر تربیت…