پیشرفت در صنعت برق

خورنا _ محسن ارفاق: دولت ها درهر نظام حکومتی می بایست معیشت و امنیت مردم جامعه را تامین کنند.امروزه در جوامع مدنی فراهم نمودن خدمات عمومی آب و برق و حامل های انرژی از وظایف بدیهی دولت می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 44 تامین نیرو دارای مالکیت عمومی و در…