پیام نوروزی عباس ماکنالی

یک چهره اصلاح اندیمشک:

خورنا – عباس ماکنالی یکی از چهره های مطرح اصلاح طلبان اندیمشک در یک پیام نوروزی فصل بهار را فرصت شکفتن لحظه ها دانست متن این پیام که در اختیار خورنا قرار گرفته است به شرح زیر است: حدیث مفصلیست….