پیام تیریک سرپرست حوزه ی خبری خبرگزاری خورنا در اندیمشک به فریدون حسنوند