پژمان داوودی، قویترین مردان خوزستان، ایذه

خورنا / فیروز بیگلری – پهلوان پژمان داودی قویترین مرد ایذه استارت خود را برای حضور پر قدرت در مسابقات قویترین مردان خوزستان زد وی که عناوین های قهرمانی کشوری و استانی در کارنامه خود دارد عزم خود را جزم کرده تا بار دیگر بتواند به مقام قهرمانی دست یابد .