پهپهاد

خورنا: پس از دو سال فعالیت، جوانان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول از پهپهاد طراحی شده خود رونمایی کردند. به گزارش خبرنگار مهر، این پهپهاد دارای قابلت های متفاوتی است. عکس برداری و فیلـم برداری به صورت زنده، طراحـی چندمنظـوره، آمادگی برای انجـام ماموریت های مختلـف از جمله فعالیت های مهم این پرنده است. مخابره اطلاعات بر روی زمین، قابلیت کنترل…