پنجشنبه ی آخر سال در اندیمشک

خورنا : ایرانیاین از دیر باز رسم دارند آخرین پنجشنبه ی سال را به دیدار رفته گان خود میروند … به یاد خاطرات تلخ و شیرین گذشته … امری که مورد تاکید بسیار شرع و دین است … اما در اندیمشک سالهاست که یک مشکل بزرگ به خود می بیند و درمان نمیشود … شاید وعده نیز فراموش شده…