پل طبیعت اهواز

خورنا: آیا ظرفیت های مغفول دیگری در اهواز سراغ دارید که می توان آن را مانند لوله های انتقال آب بر روی رودخانه کارون و با صرف کمترین وقت و امکانات و قدری سلیقه و دخیل کردن…