پل سفید

37
خورنا: زنی که از روی پل سفید اهواز به درون کارون افتاد، جان سالم به در برد. زن جوانی که از روی پل سفید اهواز به درون رودخانه کارون افتاده بود، جان سالم به در برد. در این حادثه که…