پزشک معتمد قانونی هندیجان

خورنا: پزشک معتمد قانونی هندیجان گفت: عدم وجود پزشک قانونی در این شهرستان کذب است. به گزارش خورنا به نقل از فارس، مجید چاروسایی اظهار کرد: از سال 87 تا 90 در مرکز پزشکی قانونی مشغول به انجام وظیفه بوده و از سال 90 نیز به عنوان پزشک معتمد دادگستری اقدامات مربوط به پزشکی…