پروژه های ماهشهر

خورنا: مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان گفت: تاکنون بیش از 90 کیلومتر از شبکه فرسوده آب آشامیدنی ماهشهر اصلاح شده است. محمدعلی صنیعی نژاد با تاکید بر لزوم بهینه سازی فرایند تولید، توزیع و مصرف آب افزود: شهرستان ماهشهر 420 کیلومتر شبکه توزیع آب دارد که حدود 220 کیلومتر آن فرسوده و نیازمند اصلاح و بهسازی است.
خورنا: سعید حیاتی رئیس شورای اسلامی شهر ماهشهر گفت: رودجه شهرداری ماهشهر پس از بررسی های کارشناسی تصویب شد. رئیس شورای شهر ماهشهر در گتفگو با خبرنگار خورنا گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و ارائه طرحها و برنامه های مختلف از سوی واحدهای شهرداری و پس از اصلاحات، بودجه سال 92…