پروژه بیابان زدایی خوزستان

37
خورنا: مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: با افزایش قیمت مالچ، پروژه بیابان‌زدایی ۲۰۰ هزار هکتاری در استان به ۶۰ هزار هکتار کاهش می‌یابد. عزیز ارشم اظهار کرد: پروژه بیابان زدایی 200 هزار هکتار از بیابان‌های خوزستان برای…