پردیس دانشگاهی 120 میلیارد ریالی دانشگاه ازاد اسلامی اندیمشک در کما

بحران کمبود فضای آموزشی؛

خورنا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک از سال ۱۳۸۱ تنها با ۱۰۰ دانشجو در دو رشته علم سیاسی و جغرافیا آغاز به فعالیت نمود که امروزه با داشتن بیش از 5000 دانشجو در ۲۰ رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی و با درجه متوسط کنار دو سد عظیم کرخه و دز و در مجاورت دوکوهه ی قهرمان به…