پردیس دانشگاهی اندیمشک

سرنوشت مبهم پروژه یکصد میلیارد ریالی دانشگاه آزاد اندیمشک

خورنا:ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ۲ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻨﯽ ﺑﻪﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ . ﻣﻬﺪﯼ ﻗﻠﯽﮐﯿﺎﻧﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ۲ ﻫﺰﺍﺭﺗﻨﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ…

بحران کمبود فضای آموزشی؛

خورنا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک از سال ۱۳۸۱ تنها با ۱۰۰ دانشجو در دو رشته علم سیاسی و جغرافیا آغاز به فعالیت نمود که امروزه با داشتن بیش از 5000 دانشجو در ۲۰ رشته در مقاطع کاردانی…