پرداخت بدهی 13 میلیارد ریالی شهرداری اندیمشک

 خورنا : کرامت میری از اعضای شورای شهر اندیمشک از پرداخت بدهی سیزده میلیارد ریالی شهرداری به یکی از طلبکاران خود خبر داد . وی افزود :شورای شهر اندیمشک با عنایت به درخواست شهرداری، با واگذاری قطعه زمینی به یکی از طلبکاران شهرداری که شهرداری اندیمشک را در دادگاه محکوم به پرداخت مبلغ یک…