پراید جلیلی

خورنا: ظاهراً حامیان سعید جلیلی درصددند از آنچه «ساده زیستی» وی می دانند نهایت استفاده را ببرند. این «ساده زیستی» از سوار پراید شدن ایشان مشخص است. عکاس خبرگزاری فارس نیز تا پمپ بنزین برای اثبات «ساده زیستی» رفته است.