پخش

جعفر محمدی – عصر ایران

خورنا  زمانی هیچ کدام از برنامه هایی که از ماهواره پخش می شدند ، به زبان فارسی نبودند. در آن سال ها ، هر چند گیرنده های ماهواره ای در خانه های ایرانیان حضور داشتند اما چیزی به نام پارازیت – لااقل در این حجم وجود – نداشت. پارازیت ها هنگامی در فضای ایران به طور جدی حاضر شدند…