پتروشیمی رازی

خورنا: شرکت پتروشیمی رازی قدیمی ترین شرکت پتروشیمی در منطقه ماهشهر و دومین پتروشیمی ایران، چند سالی است که به یک شرکت ترک واگذار شده است. کارکنان پیمانکار این شرکت به دلیل آنچه آنها آن را تبعیض بین کارکنان رسمی و پیمانکاری میدانند، طی روزهای اخیر دست از کار کشده و خواهان برقراری عدالت در این شرکت…
خورنا: عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از وضعیت بهداشت سالن غذا خوری شرکت پتروشیمی رازی که در کنار انبار گوگرد قرار گرفته است انتقاد کرد. «موسی هندیجانی» در این باره گفت: بهداشت سالن غذاخوری شرکت پتروشیمی رازی به دلیل آنکه کنار انبار گوگرد قرار گرفته بسیار نامناسب است.