پتروشیمی رازی ماهشهر

خورنا: شرکت پتروشیمی رازی قدیمی ترین شرکت پتروشیمی در منطقه ماهشهر و دومین پتروشیمی ایران، چند سالی است که به یک شرکت ترک واگذار شده است. کارکنان پیمانکار این شرکت به دلیل آنچه آنها آن را تبعیض بین کارکنان رسمی و پیمانکاری میدانند، طی روزهای اخیر دست از کار کشده و خواهان برقراری عدالت در این شرکت…
خورنا: کارکنان و کارگران شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر به‌دلیل حقوق پایین و عدم‌پرداخت پاداش و مزایا دست از کار کشیدند و نسبت به این امر معترض شدند. به گزارش خورنا از ماهشهر، کارکنان و کارگران شرکت پتروشیمی رازی به‌دلیل حقوق و مزایای پایین صبح امروز دست از کار کشیدند و نسبت به این امر معترض شدند.