پتروشيمي بندر امام

خورنا: مديرعامل باشگاه پتروشيمي بندر امام گفت: تيم بسكتبال اين باشگاه براي رسيدن به شرايط آرماني اردوي آماده سازي خود را در تهران برگزار خواهد كرد. هوشنگ مرمزی افزود: طبق درخواست كادر فني تيم براي انجام اردوي يك هفته اي اواخر اين هفته به تهران سفرخواهد كرد تا تمرينات بدنسازي را انجام دهد. وي اظهار داشت: تيم در اين اردو دو…