پایگاه پژوهشی باستان‌شناسی رامهرمز

خورنا: مسؤول انجمن دوست‌داران میراث فرهنگی شهرستان رامهرمز گفت: پایگاه پژوهشی باستان‌شناسی در عمارت صمیمی رامهرمز در حال راه‌اندازی است. به گزارش ایسنا، منصور معتمدی بیان کرد: طبق مصوبات ریاست جمهوری، راه‌اندازی دو پایگاه پژوهشی باستان‌شناسی، یکی در غرب و دیگری در شرق خوزستان تعیین و راه‌اندازی پایگاه شرقی خوزستان در جوبجی رامهرمز و…