پایان احمدی نژاد

خورنا: ساعت 9 ، دوازدهم مرداد 1392 است. آنطور که جناب دکتر احمدی نژاد، خود وعده کرده اند، از این پس، دیگر رئیس جمهور ایران نیستند. هر چه بود ، هر چه شد ، هر چه آمد…