پاييز

37
خورنا: يك پژوهشگر طب سنتي گفت: افراد ممكن است در هر فصلي دچار حساسيت‌هايي شوند كه يكي از مهمترين روش‌ها براي پيشگيري از اين شرايط آن است كه يك يا دو ماه قبل از فرا رسيدن بهار يا پاييز،…